در اینجا به طور کلی در مورد قالبها ونحوه استفاده آنها قالب سازی آریان صنعت در اختیار شما قرار می دهد

قالبهای صنایع قوطی سازی

یک قالب از چند قطعه مختلف تشکیل شده وهر کدام از آنها وظیفه خود را دارد که به سه دسته تقسیم می شوند

قطعات برشی ،قطعات کششی و قطعات راهنما ونگدارنده

متریال قطعات برشی باید از متریال فولادی (SPK ) استفاده شود و بین 58تا 60 درجه سختی داشته باشد

متریال قطعات کششی به دلیل اسطحکاک زیاد متریال آن متفاوت واز متریال فولادی (MO40یاVCN) با سختی 50 تا 54 درجه سختی استفاده می شود

وآخرین مرحله که مهترین قسمت ساخت قالب است ماشبنکاری قطعات با تلرانس معین وپیچ وپین قالب ومونتاژ قالب با استفاده از کفشک ومیل راهنما می باشد

یک قالب ساز هرچه قدرقالب با کیفیتی بسازد دلیل بر کابری خوب آن قالب نمی شود چون مهمتر از ساخت قالب نحوه استفاده وکاربری آن است یک اپراتور خوب ویک پرس خوب وورق استفاده شده مناسب می تواند به عمر قالبها اضافه کند

امیدواریم توانسته باشیم با این مطالب به بهبود کیفیت کار شما کمک کرده باشیم